OpenJudge

6252:带通配符的字符串匹配

提交人 结果 分数 内存 时间 代码长度 语言 提交时间
头戴三叉束发紫金冠体挂西川红棉百花袍身披(头戴三叉束发紫金冠体挂西川红棉百花袍身披兽面吞头连环铠腰系勒甲玲珑狮蛮带手持方天画戟坐下嘶风赤兔马之法大帅是也) Accepted 10 200kB 1ms 777 B G++ 6天前
头戴三叉束发紫金冠体挂西川红棉百花袍身披(头戴三叉束发紫金冠体挂西川红棉百花袍身披兽面吞头连环铠腰系勒甲玲珑狮蛮带手持方天画戟坐下嘶风赤兔马之法大帅是也) Compile Error 0 781 B G++ 6天前
山地豹猫的栓绳 Accepted 10 200kB 6ms 469 B G++ 15天前
zcb Accepted 10 200kB 2ms 642 B G++ 15天前
zcb Accepted 10 200kB 1ms 805 B G++ 15天前
zcb Wrong Answer 9 200kB 1ms 781 B G++ 15天前
zcb Wrong Answer 9 200kB 3ms 642 B G++ 15天前
ssfd Accepted 10 200kB 0ms 598 B G++ 20天前
ly Accepted 10 200kB 0ms 544 B GCC 29天前
ly Accepted 10 200kB 0ms 615 B GCC 29天前
ly Accepted 10 200kB 0ms 560 B GCC 17.12.18
ly Accepted 10 200kB 0ms 779 B GCC 17.12.18
加百力 Accepted 10 200kB 0ms 879 B G++ 17.12.18
xxas4031 Accepted 10 200kB 2ms 867 B G++ 17.12.14
xxas4031 Accepted 10 200kB 10ms 896 B G++ 17.12.14
xxas4031 Accepted 10 200kB 0ms 529 B G++ 17.12.14
xxas4031 Accepted 10 200kB 3ms 615 B G++ 17.12.14
RaymondSong Wrong Answer 6 164kB 0ms 91 B G++ 17.12.12
RaymondSong Wrong Answer 4 200kB 6ms 725 B G++ 17.12.12
沙悟净 Wrong Answer 7 200kB 9ms 770 B G++ 17.12.6
1 2 3 4 5 ...

统计

结果 提交次数
Wrong Answer 3082
Accepted 1161
Compile Error 228
Time Limit Exceeded 68
Runtime Error 32
Runtime Error 18
Output Limit Exceeded 7
Memory Limit Exceeded 3
Presentation Error 2